[Lớp tiếng Nhật] THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG NHẬT

Vui lòng liên hệ để đăng ký với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại. 

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn khi có lớp. 

℡ 045-430-5670
✉ kohokulounge@yokohama.nifty.jp

Vui lòng cung cấp các thông tin dưới đây: 

  1. 名前なまえ  /  Name  / Tên:
  2. 出身国 しゅっしんこく/ Nationality / Quốc tịch:
  3. 電話番号でんわばんごう/ Telephone number/ Điện thoại:
  4. 日本語にほんごレベル/ Japanese level/ Trình độ tiếng Nhật:
  5. 勉強べんきょうしたい曜日ようび/ Days of the week you want to join/ Lớp (ngày) bạn muốn học:

     

2021年度1学期 日本語スケジュール

 

(Tiếng Việt) Chúng tôi có các lớp sau:

[Lớp sáng (10:00 – 12:00): Thứ hai/ ba/ năm/ sáu/ bảy/ chù nhật]

[Lớp tối (18:30 – 20:30): Thứ ba/ Thứ năm]

[Lớp ở Hiyoshi: Tối thứ Tư ]

 元記事:【にほんご きょうしつ】すぐに はいれません。べんきょうしたい ひとは もうしこみ してください

 ENGLISH

 简体中文

繁體中文

TIẾNG VIỆT

한국

サイトマップ    サイトポリシー


Copyright ©2000-2016 Yokohama Kohoku International Lounge All Rights Reserved.